Gradska kuća (foto: DjordjeDjokovic)
Gradska kuća (foto: DjordjeDjokovic)
06.01.2022, 08:02

Državna revizorska institucija: Grad Valjevo kršio zakone kod javnih nabavki i rashoda za zaposlene

č: | fb:

Državna revizorska institucija (DRI) je, u svom Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja grada Valjeva u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu i rashode za zaposlene za 2020. godinu kod direktnih korisnika budžetskih sredstava, utvrdila brojne nepravilnosti i kršenje zakona.

 

Među javnim nabavkama koje nisu realizovane u skladu za važećim zakonskim propisima su usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, nabavka radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji Doma zdravlja, nabavka električne energije za javnu rasvetu i semafore, geodetske usluge, nabavka usluga zimskog održavanja puteva i ulica, rekonstrukcija depoa u Grabovici, izgradnja nove ulice Mirka Obradovića, investiciono održavanje puteva, izrada pešačkog mosta na reci Kolubari kod ulice Limske, rekonstrukcija objekta na osnovu projekta unapređenja energetske efikasnosti Doma za fizičku kulturu i rekreaciju Partizan, usluga merenja zagađenosti vazduha, projektovanje i izmeštanje stuba dalekovoda 220KW br. 227/1 TC "Bajina Bašta"- "Valjevo-3" - ponovljen postupak...

 

Kako se navodi u rezimeu Izveštaja DRI, gradonačelnik Valjeva je u 2019. godini izvršio rashode za ugostiteljske usluge u vrednosti od najmanje 1,19 miliona dinara bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nije postojao razlog za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. Gradonačelnik je zaključio ugovore u iznosu od najmanje 321 milion dinara bez PDV, u kojima je u komisiju za javne nabavke imenovao lice koje nije zaposleno kod naručioca. Gradska uprava grada Valjeva je zaključila ugovore u iznosu od najmanje 326 miliona dinara bez PDV u postupcima javnih nabavki u kojima je konkursnu dokumentaciju pripremalo lice koje nije imenovano u komisiju za javne nabavke.

 

Gradonačelnik Valjeva je, kao naručilac, u komisijama za javne nabavke, za člana imenovao i lice koje nije zaposleno kod naručioca, i to osnivača Agencije za konsalting "A tender", Valjevo, iako je već imao službenika za javne nabavke, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Gradonačelnik i Gradska uprava grada Valjeva su u 2019. i 2020. godini godini zaključili ugovore nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki u kojima: 1) dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke ograničavaju konkurenciju i diskriminišu ponuđače; 2) nisu određene količine usluga koji se nabavljaju; 3) tehničke specifikacije nisu određene na objektivan način, koji odgovara potrebama naručioca 4) nisu poštovali zakonske odredbe u postupku zaštite prava ponuđača; 5) odluke o dodeli ugovora, obaveštenja o zaključenom ugovoru i odluke o izmeni ugovora nisu objavljivali na način propisan zakonom; 6) nisu preuzeli sredstva finansijskog obezbeđenja i izvršili primopredaju izvedenih radova na način propisan ugovorom; 7) nisu dostavili tromesečne izveštaje u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke.

 

U Izveštaju je navedeno da su direktni korisnici budžetskih sredstava Grada Valjeva u toku 2020. godine izvršili rashode za zaposlene u iznosu od najmanje 986 hiljada dinara na način koji nije u skladu sa zakonskim propisima.

 

Direktni korisnik budžetskih sredstava-gradonačelnik grada Valjeva je za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca isplatio 864 hiljade dinara više po osnovu uvećanja plate od 30 posto.

 

Državni revizor ukazuje i na to da su glavnom urbanisti, imenovanom od strane Skupštine grada Valjeva, nepravilno utvrđeni koeficijent i osnovica za obračun i isplatu plate, kao izabranom licu. Osnovica za obračun i isplatu plate glavnog urbaniste počev od decembra 2020. godine utvrđena je u iznosu 12.193 dinara za izabrana lica, umesto 2.624 dinara za imenovana i postavljena lica, što nije u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije koji se odnosi na utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plate izabranih lica, postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti, počev od plate za decembar 2020. godine.

 

Državna revizorska institucija je odgovornim licima grada Valjeva dala 14 preporuka da:

 

- sprovode postupke javnih nabavki, zaključuju ugovore i objavljuju podatke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

- rashode za zaposlene izvršavaju u skladu sa zakonskim propisima i

- uspostave adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole.

 

Najveći deo nepravilnosti koje je utvrdila i u svom izveštaju navela Državna revizorska institucija odnosi se na period kada je gradonačelnik Valjeva bio Slobodan Gvozdenović, a nečelnica Gradske uprave Jelica Tešić-Panjković. Jedan broj nepravilnosti odnosi se i na period aktuelnog gradonačelnika Lazara Gojkovića.

 

O nekoliko nepravilnosti koje se odnose na javne nabavke i kršenju zakona u postupcima javnih nabavki pisale su Kolubarske.rs tokom 2019. i 2020. godine.

 

Aktuelno

Polet i Vidrak (foto: Đorđe Đoković)
Brigo moja pređi na drugoga Pre 1 dan 6 sati

"Polet" će biti pripojen "Vidraku"

Pokrenuta inicijativa da JKP "Polet" bude pripojeno JKP "Vidrak", zbog velikih višegodišnjih problema u poslovanju tog javnog preduzeća koje gazduje valjevskim pijacama, potvrđeno je Kolubarskim.rs...  · 21 komentara

Popunjavanje upitnika (foto: Branko Petrović)
Obeležen Nacionalni dan bez duvana Pre 1 dan 4 sati

"Svaka cigareta smeta"

Obeležen je Nacionalni dan bez duvana akcijom na Gradskom trgu. Građanima je deljen zdravstveno-vaspitni materijal, popunjavali su upitnik - test procene nikotinske zavisnosti. Istraživanja u...  · 1 komentar