Registracija Prijava preko FB
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
25.12.2017, 13:40

"Pred činjenicama i bogovi ćute"

č: | fb:

Ukratko – šta se traži od programskog budžeta grada?

Budžet grada je glavni instrument javnih politika lokalne vlasti. Počev od 2015. godine, u nameri da se racionalnije upravlja javnim sredstvima, da ciljevi njihove upotrebe budu jasniji i razumljiviji, što treba da vodi delotvornoj i racionalnoj lokalnoj samoupravi, uveden je umesto linijskog – programski model budžeta u budžetski sistem Srbije.

 

Programska klasifikacija budžeta olakšava formulisanje javnih politika, adresiranje (delegiranje) odgovornosti za ostvarene učinke i njihovo kontinuirano praćenje. Uvođenjem programskog budžetiranja odnosno novog načina na koji se izrađuju finansijski planovi budžetskih korisnika (proces planiranja i pripreme budžeta), nametnuta je obaveza i unapređenja procesa upravljanja rashodima i izdacima iz budžeta, a sve to zajedno zahteva i promenu načina analize finansijskih planova i njihovih ostvarenja.


Primenom programskog budžetiranja, budžet lokalne vlasti dobio je mogućnost da postane efikasniji instrument upravljanja lokalnim finansijama, tako što može lakše da identifikuje neefikasna budžetska trošenja, oblasti u kojima se postižu loši rezultati, kao i oblasti kojima je potrebno više resursa, što za posledicu ima efikasniju alokaciju budžetskih sredstava. Praćenjem efekata budžetskih odluka, merenjem rezulatata ostvarenja postavljenih ciljeva, lokalna vlast je u situaciji da odluči da li će da nastavi ili promeni dotadašnju politiku. Ovo je, tim pre, značajnije ako se zna da programsko budžetiranje donosi još jednu korist lokalnoj vlasti, tako što joj daje osnov za vođenje lokalnih (javnih) finansija prema opredeljenim prioritetima, dugoročnije, uz precizniju procenu korišćenja javnih resursa. 

 

Četvrti programski budžet Grada Valjeva – šta nam i kako rade i planiraju?

 

Pedloženi budžet Grada Valjeva za 2018. godinu je, jednom reči, "ZABRINJAVAJUĆI". Zašto je to tako? Zato što je svaki segment u procesu njegovog nastajanja "ZABRINJAVAJUĆI!". U tekstu koji sledi biće date činjenice i samo činjenice, kako bi izbegli bilo kakvu političku konotaciju teksta. Pa, pođimo redom!


Prvo. ZABRINJAVAJUĆE je to što je priprema budžetskih dokumenata i budžeta započela i sprovodila se u ambijentu stalnih afera sa procesima javnih nabavki, skandala sa krivičnim prijavama protiv visoko pozicioniranih gradskih činovnika i vrlo nepovoljnog revizorskog izveštaja po Grad Valjevo, dobijenog od nadležne Državne revizorske institucije.


Drugo. ZABRINJAVAJUĆE je to što planiranje budžeta Grada Valjeva za 2018. godinu nije započelo ocenom trošenja lokalnog budžeta, ostvarenih prioriteta i postavljenih ciljeva za 2017. godinu, sa utvrđivanjem odgovornosti i sankcionisanjem nadležnih za propuste i promašaje. Tako je zakonodavac zamislio početak budžetskog procesa, prednosti uvođenja programskog budžeta i koristi koje bi građani od njega imali. Nažalost, to kreatori lokalnog budžeta u Valjevu niti rade, niti građane o tome obaveštavaju.

Zašto je to tako? Nažalost, četvrti put (ili sva četiri puta) programski budžet Grada Valjeva planiran je bez ZAKONSKI OBAVEZNOG elementa Upustva za pripremu budžeta lokalne vlasti – "tačka 2. Opis planirane politike lokalne vlasti" za budžetsku godinu, kojom se definišu prioriteti i ciljevi koje lokalna vlast u Valjevu želi da postigne planiranim godišnjim budžetom.

Pitanje, koje se samo po sebi nemeće, je kako bez ovog, ZAKONSKI OBAVEZNOG inputa, Gradsko veće, kao nadležan izvršni organ koji utvrđuje predlog odluke o budžetu koji se dostavlja Skupštini Grada, razmatra da li nacrt budžeta sadrži i na pravi način reflektuje strateške prioritete lokalne vlasti. Bez ovog elementa, nemoguće je dobro planirati budžet, a bez definisanih godišnjih prioriteta i postavljenih osnovnih budžetskih ciljeva, nemoguće je kasnije KONTROLISATI i OCENITI da li se budžetska sredstva troše efikasno, efektivno i na prioritetne potrebne građanki/građana Valjeva. Dakle, nemoguće je meriti efikasnost i efektivnost rada lokalne vlasti.

Prethodno iznetom treba dodati i pitanje planiranja budžetskih izdvajanja za kapitalne rashode, koje je od nesumnjivog značaja u svakom gradu/opštini, pa tako i u Valjevu, imajući u vidu da ona treba da podrže ukupan (održivi) razvoj.

ZABRINJAVAJUĆE je odsustvo optimalne prioritizacije projekata posmatrano sa aspekta potreba i zahteva lokalne društvene zajednice sa jedne strane, i raspoloživih i dostupnih resursa, sa druge. Nerealno je planiranje ono koje rezultira nemogućnošću realizacije svih navedenih mera/aktivnosti/projekata zbog obaveze poštovanja postavljenih fiskalnih ograničenja rashoda i izdataka, kao i mogućnosti zaduživanja Grada i servisiranja dugova. Bez postojanja srednjoročnog Programa kapitalnih investicija Grada Valjeva eskalira problem ad hoc "odokativne" i / ili "politički determinisane" prioritizacije projekata, što onemogućava delotvorno upravljanje i trošenje ograničenih lokalnih javnih resursa.


Treće. ZABRINJAVAJUĆE je to što donošenje budžeta Grada Valjeva za 2018. godinu (kao i za prethodne tri godine) prati elementarno nepoštovanje građana Valjeva manifestovano kroz sprovođenje javne rasprave o PREDLOGU budžeta, kao i permanentno kršenje odredbi Zakona o budžetskom sistemu u pogledu rokova propisanih lokalnim budžetskim kalendarom.

Građanska participacija u procesu izrade odgovarajućih lokalnih strateških/planskih/budžetskih dokumenata, javnih politika i odluka smatra se jednim od osnovnih principa dobrog upravljanja lokalnom zajednicom.

 

Kreatori lokalnog budžeta nastavljaju sa obesmišljavanjem procesa javne rasprave – rokom kada je organizuju (održana 17. decembra a zakonski rok do 15. oktobra ); vremenom kada je organizuju (nedelja, 10 časova); načinom na koji je organizuju (objava PREDLOGA budžeta u 17 časova u subotu za javnu raspravu održanu u nedelju u 10 časova); dokumentom koji je predmet rasprave (raspravlja se o PREDLOGU a ne o NACRTU kako zakon propisuje); (ne) odgovarajućim predstavnicima lokalne vlasti koji građanima prezentuju predloženi budžet (odsustvo nadležnih najodgovornijih predstavnika lokalne vlasti); načinom na koji predloženi budžet predstavljaju (kao da je linijski, a ne kako zahteva, već ČETVRTU godinu, uvedeni programski budžet); nedovoljno pripremljeni za raspravu (ne razlikuju nacrt od predloga budžeta ili ne razumeju da "prvi put ispunjena procedura u donošenju lokalnog budžeta" podrazumeva da se mora ispoštovati kako ono ŠTA se razmatra/donosi tako i KAD se ŠTA razmatra/donosi; ne snalaze se u traženim vlastitim podacima po pojedinim budžetskim pozicijama); brojem prihvaćenih predloga sa javne rasprave (nula); odsustvom odgovora na neka vrlo važna postavljena pitanja (npr. "procenat gradske imovine prenete iz svojine Republike na Grad Valjevo"?) – sa čime, po četvrti put, uporno "ubijaju" zainteresovanost građana za participacijom u budžetskom procesu.


ZABRINJAVAJUĆE je to kako kreatori i donosioci budžeta Grada Valjeva stalno krše Zakon o budžetskom sistemu i lokalni budžetski kalendar (uzastopno četiri puta), a oni koji budžet kreiraju i donose ga u komšijskim gradovima sa kojima se mi, navodno, poredimo (Užice, Loznica i Šabac) odnosno u "malim" opštinama iz Kolubarskog okruga, koje su gledale u Valjevo kao na "svetionik na putu", to rade na vreme, u skladu sa zakonski propisanim rokovima.

Pa kako to njima uspeva, a nama stalno ne uspeva?!? Da li nekog u Gradu Valjevu brinu posledice takvog neodgovornog i nezakonitog ponašanja? Možda, na kreatore takvog ponašanja građani Valjeva treba da budu ponosni, kao na začetnike jednog inovacionog budžetskog pristupa i da neizostavno traže da za to, ovi "inovatori", budu nagrađeni?!? Podaci u narednoj tabeli prikazuju naše stalno nepoštovanje Zakona o budžetskom sistemu i probijanje svih propisanih rokova, tako da je budžetski kalendar Grada Valjeva stalno "u crvenom".

 

Tabela br. 1.       Poštovanje budžetskog kalendara u Gradu Valjevu za 4 godišnja programska budžeta

Izvor: Prikupljeni podaci sa zvanične internet stranice Grada Valjeva i iz pojedinih lokalnih medija

Izvor: Prikupljeni podaci sa zvanične internet stranice Grada Valjeva i iz pojedinih lokalnih medija

Četvrto. Nije dovoljno samo doneti (usvojiti) budžet, već ga je neophodno i uspešno izvršiti. Neuspešno izvršenje donetog budžeta pokreće pitanje "da li je problem u njegovoj izradi (donošenju) ili u njegovom izvršenju ili i u jednom i drugom"? ZABRINJAVAJUĆE je to što je izvršenje predloženog budžeta Grada Valjeva za 2018. godinu skopčano sa visokim rizikom ostvarenja kako prihodne strane (planirani značajni i netransparentni prihodi po osnovu prodaje gradske imovine), tako i rashodne strane (loša iskustva iz ove i prethodnih godina u pogledu realizovanja planiranih kapitalnih investicija).

Peto. ZABRINJAVAJUĆE je to što se građani Valjeva, čiji grad ima najveći godišnji budžet (3,589 mlrd dinara) i ubedljivo najveći budžet po stanovniku (39,740 dinara) u odnosu na komšijske gradove iz zapadne Srbije, s pravom pitaju da li, sa toliko većim budžetom, uopšte dobijaju više usluga od svog grada i koliko, nego što ih dobijaju Užičani, Lozničani i Šapčani. Uporedni podaci u pogledu broja stanovnika, budžeta i budžeta po stanovniku u posmatranim gradovima, mogu se videti u donjoj tabeli.

 

Tabela br. 2.       Gradovi u zapadnoj Srbiji, prema broju stanovnika, budžetu za 2018. i budžetu po stanovniku

Izvor: Podaci objavljeni na internet stranicama posmatranih gradova

Izvor: Podaci objavljeni na internet stranicama posmatranih gradova

Pomoć u sagledanju stanja i kupovne moći građana Valjeva neposredno pre donošenja novog budžeta, pružaju zvanično objavljeni podaci (oktobar 2017) dati u donjoj tabeli.

Tako možemo da vidimo da građani Valjeva imaju manje prosečne plate od proseka Srbije, ali i od naših komšija (Užice, Šabac) što je praćeno i nižom kupovnom moći Valjevaca. Minimalna plata (22,800 dinara) morala bi biti za pola veća (51%) da bi mogla do pokrije MINIMALNU potrošačku korpu u Valjevu (oko 34,500 dinara), a PROSEČNA potrošačka korpa (67,000 dinara) je za 63% veća od prosečne plate Valjevaca (oko 41,000 dinara), tako da je i plata daleko od iznosa kojim bi se pokrile prosečne potrebe građana Valjeva.

Ako se ovome doda da je u Valjevu zabeležen nepovoljan trend po pitanju kupovne moći u odnosu na prethodno posmatrani period (septembar), onda se slika stanja u Valjevu, pred donošenje novog budžeta, upotpunjuje. Zato ZABRINJAVA činjenica da se u Valjevu lokalni nameti povećavaju, a u pojedinim gradovima smanjuju!!!  

 

Tabela br. 3.       Uporedni pregled kupovne moći građana Valjeva i drugih građana u Srbiji

Izvor: Podaci iz Izveštaja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na osnovu podataka o vrednosti potrošačke korpe i podataka Republičkog zavoda za statistiku

Izvor: Podaci iz Izveštaja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na osnovu podataka o vrednosti potrošačke korpe i podataka Republičkog zavoda za statistiku

Napred navedeni podaci predstavljaju činjenice, a kako stara izreka kaže "pred činjenicama i bogovi ćute!". Nadam se da će lokalni "budžetski bogovi" pažljivo pročitati ovaj tekst. Ne jedanput, već više puta! I onda, što je mnogo važnije od toga da li će ćutati ili se opredeliti da polemišu sa činjenicama, a ne sa autorom teksta, početi da, u sledećem budžetskom ciklusu, otklanjaju navedene nezakonitosti, greške i propuste. Bez obzira na to što je njihovo otklanjanje, isključivo u moći, nadležnosti i odgovornosti lokalnih "budžetskih bogova", pomoć budžetske inspekcije koju bi im pružila u tom izazovu, primenom Zakona o budžetskom sistemu (npr. odredbi člana 103), bila bi "stimulišuća".

 

Budžetska godina brzo prođe, tako da nećemo dugo čekati da saznamo šta kaže koza, a šta rog! Velika većina pripada onoj kategoriji ljudi koji vole da slušaju ono što bi voleli da bude. I, koliko sam uspeo da zaključim, zasada veruju da će baš tako i biti. U nadi da sam bar malo promašio u oceni predloga budžeta Valjeva za narednu godinu kao "zabrinjavajućeg", svim sugrađankama /sugrađanima želim sve najbolje!

 

Srećna Nova (budžetska) godina!!!   

Aktuelno

Gradska parcela u Industrijskoj zoni (foto: Đorđe Đoković)
Grad prodao svoju parcelu u Grabovici Pre 9 sati 53 minuta

"Pao" prvi milion!

Od četiri parcele koje je Grad ponudio na prodaju, tri u "Stefilu" i jedna u Donjoj Grabovici kod škole, prodata je za milon dinara samo parcela u Grabovici. Vlast u budžetu od prodaje imovine...

Nagrađeni učenici (foto: Miroslava Kojić)
I ove godine u aprilu Pre 5 sati 8 minuta

Izbor najboljih recitatora

Opštinska smotra recitatora "Pesniče naroda mog" održana je u prepunoj ljiškoj biblioteci. Takmičilo se gotovo 50 učenika OŠ "Sava Kerković" Ljig, OŠ "Sestre Pavlović" Belanovica i SŠ "1300...

Novine (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja Pre 7 sati 56 minuta

Ua tabloidno, a ne tabloidi!

Kukanje nad ovim i onim "u današnjici", staro je koliko i razlikovanje prošlog i vremena današnjeg. S tim što je prošlo dobro staro, uglavnom zato što je prošlo ili što se preguralo. Kukanje...

Svi kao jedan – 1 od 5 miliona - Beograd (foto: Lokalni fronta Va)
Solidarno grade novu političku snagu Pre 1 dan 5 sati

Lokalni front Va pristupio Građanskom frontu

Udruženje građana Lokalni front Va pristupilo je asocijaciji Građanski front, koju do sada čini 13 udruženja i pokreta, kako bi gradili novu političku snagu koja će životne probleme građana moći da...  · 8 komentara