Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
30.11.2022, 10:25

Odgovornost "ne stanuje" u "sivonji"

č: | fb:

Tresla se valjevska budžetska javna rasprava, a rodio se Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu Valjeva za 2023, koji su potpisali članovi gradske Komisije. Kao neko ko je dostavio komentare, predloge i 233 pitanja, upotrebio puno vremena i energije da se upozna sa većim brojem lokalnih budžetskih dokumenata iz poslednjih nekoliko godina, jasno je da sam iskazao ozbiljan građanski interes za unapređenje procesa budžetiranja u našem Gradu.

 

I, kao što to obično biva, kada je u pitanju komunikacija lokalnih funkcionera, rukovodioca odeljenja Gradske uprave, Grada i nekoliko službenika sa građanima, a u vezi lokalnih tema među kojima je pitanje planiranja, nadzora, kontrole izvršenja i izveštavanja o budžetu jedno od najvažnijih, sve se svelo na puko ispunjavanje formalne obaveze!

 

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu Valjeva za 2023, još uvek neobjavljen na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva, kada je pisan ovaj tekst (28. novembar), potvrdio je prethodnu konstataciju. Iz velikog broja odgovora vidi se da oni koji daju odgovor nisu upoznati sa više značajnih akata Grada, niti znaju šta piše u njima, pa su odgovarali samo da se kaže da je ODGOVORENO NA PITANJA UČESNIKA JAVNE RASPRAVE!

 

Da ne dužim, pokušaću da u najkraćem iznesem šta smo i šta nismo iz navedenog Izveštaja neposredno saznali, kao i posredno iz drugih zvaničnih budžetskih dokumenata.


Šta smo saznali?

 

Saznali smo da, iako još nije doneta ni Odluka o budžetu za 2023. godinu, već se zna da će biti Rebalans budžeta! Odgovor na pitanje o ciljnim vrednostima indikatora koji su u vezi sa stavljanjem u funkciju novog obdaništa glasi: "Otvaranje novog obdaništa u Valjevu se planira u septembru sledeće godine. Kako će, u međuvremenu, biti i rebalans Budžeta, tada će se promeniti i ti indikatori".

 

Iz odgovora Komisije obavešteni smo da se u Valjevu održava 13.000 svetiljki, da se godišnje zameni između 800 i 1.000 sijalica (što je suprotno zvaničnim podacima iz budžetskih dokumenata), da je cena zamene sijalice (uključuje nabavnu cenu i zamenu), koja je najzastupljenija kod održavanja svetiljki u našem gradu – 1.380 dinara sa PDV-om, pa smo izračunali da je prosečna ostvarena cena zamenjene sijalice u prvih devet meseci 2022. godine, više od 86 puta veća (119.252 dinara ili nešto više od 1.000 eura) i da je prosečna planirana cena sijalice u budžetu za 2023. godinu više od 115 puta veća (158.750 dinara ili oko 1.350 eura) od cene najzastupljenije sijalice? Na šta vas ove cene, iznosi ove budžetske pozicije i ove razlike asociraju?

 

Saznali smo zašto se krije istina od valjevske javnosti, zašto dosada nije javno objavljen Izveštaj o izvršenju budžeta za devet meseci ove godine i zašto nam je na pitanje: "Koje su od planiranih saobraćajnica izgrađene prema Izveštaju o izvršenju budžeta u prvih devet meseci 2022, navesti nazive saobraćajnica i dužinu svake izgrađene saobraćajnice?”, Komisija odgovorila: "Sve saobraćajnice se rade u skladu sa Planom komunalne izgradnje", iako su unapred znali da u njemu nema ništa od onoga što smo pitali.

 

U 2022. godini planirana je izgradnja saobraćajnica u dužini 50 kilometara, a za prvih devet meseci realizovano je SAMO 9,3 kilometra ili manje od 20 posto; planirana budžetska sredstva za 50 kilometara iznose 843,2 miliona dinara, a za 9,3 kilometra potrošeno 548,2 miliona dinara ili oko 65 posto planiranih sredstava! Tako se prostom računicom utvrdilo da se umesto prosečne planirane cene od oko 17 miliona dinara po kilometru potrošilo oko 3.5 puta VIŠE (približno 59 miliona dinara).

 

Saznali smo da postoji desetak primera budžetskih pozicija kojima se može ilustrovati višegodišnje postojanje "Resavske škole" u planiranju, nadzoru, kontroli izvršenja lokalnog budžeta, što za posledicu ima neistinito informisanje građanki i građana Valjeva! Na jednoj od budžetskih pozicija iz "Resavske škole" upisani su pogrešni brojevi koji su više od 456 PUTA veći od tačnih brojeva. Kako je u ilustrovanim primerima nadležni organ kontrolisao i merio efekte potrošnje našeg novca, ostavljam građanima da sami zaključe!

 

Iz odgovora gradonačelnika upoznati smo šta misli koji su prioritetni problemi ovog grada, koje ciljeve ima u vidu, aktivnosti koje će preduzimati u rešavanju navedenih problema, kao i iznose budžetskih sredstava koji su planirani za realizaciju pojedinih aktivnosti, što smatram pozitivnim pristupom i ozbiljnim napretkom, ali nažalost, date ciljeve nije i kvantifikovao, tako da se ne može izmeriti stepen njihovog ostvarenja što predstavlja poseban problem kod merenja efekata ciljeva koji se realizuju u više godina. Ono što ostavlja veliku crnu mrlju na ukupnu sliku je odsustvo konkretizacije i objektivizacije odgovornosti za ostvarenje planiranih ciljeva izbegavanjem "imenovanja" odgovornih lica. Nažalost nismo saznali ni da li će ubuduće Građanski budžet otpočinjati sa odgovorima gradonačelnika na "6 pitanja" i da li će ga na javnim raspravama predstavljati zajedno sa saradnicima po programskom, a ne po linijskom modelu. 

 

Saznali smo da grad Valjevo, kao osnivač lokalnih komunalnih preduzeća, nema vrlo važne podatke o njihovom poslovanju, pa je tako bio prinuđen da u programskom budžetu zameni dobar indikator ("Smanjenje gubitaka u distribuciji vode") sa neodgovarajućim indikatorom ("cena vode po m3"). Ili da ne zna koliko iznosi ukupan broj pijačnih mesta predviđenih gradskom odlukom ili da ne zna broj priključaka (koji se odnose na stanovništvo) na javnu kanalizaciju ili na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz javne kanalizacije sa primarnim, sekundarnim i tercijarnim tretmanom u Valjevu u 2022, i kakva je njihova planska projekcija za narednu godinu, ili da ne zna koliko su iznosile ukupne količine otpada (stvarne i planske) ili ...

 

Saznali smo i da nema Lokalni registar izvora zagađivača životne sredine iz kojeg će se jasno videti koliki je ukupan broj pravnih lica u Valjevu, koja su obavezna da dostavljaju podatke saglasno relevantnim propisima, a saznali smo da je data neka ciljna procentualna vrednost izabranog indikatora bez da su prethodno projektovani – planirani (znaju se) iznosi parametara koji određuju taj odnos iskazan u procentima, pa se prosto nameće pitanje – kojom odokativnom - šac - metodom se projektuje ta procentulna vrednost!?

 

Saznali smo da kada se u budžetu za veliki broj projekata ne daju ni ciljevi, ni pokazatelji, ni ciljne vrednosti, pa se signalizira nadležnim licima da je zbog takvog pristupa nemoguće vršiti merenje efekata utrošenih budžetskih sredstava kod tih projekata, da je takav pristup stručan i profesionalno odgovoran prema građanima Valjeva i trošenju našeg novca.

 

Saznali smo da Plan razvoja grada Valjeva, kao krovni i najvažniji gradski razvojni dokument, nije urađen ni posle dve godine od zakonsko propisanog roka (01/01/2021) usled nemogućnosti učešća građana u njegovoj izradi, uzrokovanoj korona ("konrad") pandemijom, pa smo to primili sa olakšanjem jer to verovatno znači da bar u gradovima i opštinama koji su izradili svoje razvojne planove u roku, korone nije bilo! Kakvo jadno vađenje!

 

Saznali smo da je Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ) tek nedavno usvojen (31/12/2022), i da je preostalo samo dva meseca do kraja ove godine da se realizuje, iako nas lokalno rukovodstvo uverava da im je (novo)zapošljavanje prioritet, pa se možemo samo upitati – kako i kada počinju da realizuju aktivnosti koje im nisu prioritet!

 

Saznali smo da se prihvataju svi predlozi za izmene u budžetu, dati od strane gradskih funkcionera i rukovodioca, iako je za njih propisima predviđena potpuno druga procedura za davanje predloga, pa se stiče utisak da se radi o unapred dogovorenim predlozima, ranije već primenjenim u javnim raspravama. Nažalost, predlozi građana koji su učestvovali u javnoj raspravi nisu bili te sreće, pa demonstriran pristup svakako destimuliše buduće učešće građana u javnim raspravama!      

 

Saznali smo da je u predloženom Nacrtu odluke o budžetu o kojem se vodila javna rasprava, bilo najmanje sedam tehničkih grešaka sličnih onoj u vezi podataka o 4.300 lica skinutih sa evidencije NSZ, novozaposlenih kod valjevskih poslodavaca u 2022, odnosno 4.000 lica u 2023. godini, pa nam je odgovoreno da se navedeni brojevi odnose na drugi (novo uneti) indikator "broj evidentiranih nezaposlenih lica na evidenciji NSZ".

 

Saznali smo da su u 2023. planirana nova zapošljavanja u Gradskoj upravi i da, broj od 852 zaposlenih, na koji je ukazano na održanoj javnoj raspravi, a za koji su neki od prisutnih prezentera i gradskih službenika rekli da je famozna "tehnička greška" – to nije, izuzev ako se njegovo smanjenje sa 852 na 851 zaposlenih, tako tretira. Kako se broj od 766 zaposlenih iz oktobra 2022. (podatak iz Nacrta odluke o kojem smo imali javnu raspravu) pretvorio u 800 zaposlenih iz, gle čuda, oktobra 2022. (više 34 zaposlenih u Predlogu Odluke), i kako se taj broj "trasformisao" u 851 zaposlenih koliko je planirano na kraju 2023. godine, nažalost, nismo saznali. Za koje poslove su tih 34 i za koje će novih 51 lica biti angažovano (sem da je cilj da u 2023. bude još 33 lica zaposleno u Gradskoj upravi), nismo ni mogli saznati imajući u vidu da nam je Komisija "proročki" odgovorila: "Zaposlenje će se vršiti u skladu sa potrebama i organizacijom posla".

  

Šta nismo saznali?

 

Nismo saznali koji nadležni organ grada Valjeva proverava da li se konkretan budžetski program, programska aktivnost ili projekat sprovodi prema definisanim (planiranim) parametrima i kako utvrđuje efekte utroška sredstava iz budžeta, budući da nam je Komisija 38 puta dala isti odgovor:"Nadležno Odeljenje GU grada Valjeva", dakle, izbegla je da odgovori i na prvi i na drugi deo pitanja.

 

Nismo saznali ni da li nadležni organ grada Valjeva posle sprovedenih provera (ako ih sprovodi) preduzima mere i odgovarajuće sankcije prema nadležnim licima u slučaju kada se konkretan budžetski program, programska aktivnost ili projekat ne sprovodi prema definisanim (planiranim) parametrima (izvršenje u 2021. i 2022. godini)? - Ako ne preduzima, zašto ne preduzima? - Ako preduzima, kada, koje i prema kome je preduzeo mere i odgovarajuće sankcije? – budući da nam je Komisija 38 puta dala isti odgovor: "Odgovor na ovo pitanje zahteva analizu svakog konkretnog slučaja, kao i okolnosti koje su uticale na realizaciju planiranih aktivnosti od čega zavisi i eventualno preduzimanje mera".

 

Nismo saznali koji su izvori za potvrdu i proveru (verifikaciju) podataka koji će biti korišćeni u merenju ostvarenja efekata trošenja budžetskih sredstava, budući da nam je Komisija 39 puta odgovorila: "Izveštaji o realizaciji projekata", valjda uverena da građani lokalnom rukovodstvu i administraciji treba da veruje na reč ili kolokvijalno na "majke mi" podaci su istiniti, tačni, upotrebljivi i blagovremeni.  

 

Nismo saznali nijedan kriterijum koji omogućava da se utvrdi kako je izvršena PRIORITIZACIJA saobraćajnica planiranih za izgradnju, sanacilu ili rekonstrukciju, imajući u vidu da nam je Komisija odgovorila da se "na osnovu dostavljenih godišnjih planova mesnih zajednica određuju saobraćajnice prema prioritetu koji će se raditi". Niti ima javno objavljnih godišnjih planova mesnih zajednica, niti njihovog izvršenja, niti kriterijuma… Pa, kako vam se ovo sviđa? Prioritet je ono što "ja" odlučim da je prioritet! A ko je "ja" i gde je "ja" i da li je "ja" u Valjevu ili van Valjeva, zavisi odakle gledate!

 

Nismo saznali ni da li su prema nadležnim gradskim službenicima i funkcionerima, zbog ispoljene profesionalne neodgovornosti kod izrade Odluke o završnom računu budžeta ili kod Izveštaja o izvršenju budžeta ("NADLEŽNO ODELJENJE NIJE DOSTAVILO PODATAK"), preduzete odgovarajuće mere i/ili sankcije? - Ako nisu, zašto nisu? - Ako jesu, prema kome su i kakve mere i/ili sankcije preduzete (navesti imena i preduzete mere/sankcije)? – budući da smo dobili odgovor koji je vrhunac moralne i profesionalne neodgovornosti, nepoštovanja građana i njihove inteligencije: "U vezi sa postavljenim pitanjem postupa se u skladu sa važećim zakonskim propisima". Tragikomičan odgovor uverio nas je da odgovornost "ne stanuje" u "sivonji" i da je to u njemu strogo zabranjena reč! Do daljeg!

 

Nismo saznali ni koliko, na osnovu zakonske obaveze, treba u ovogodišnji budžet da bude uplaćeno novca od dobiti javnih komunalnih preduzeća po završnom računu iz 2021. godine i koliko je PLANIRANO da se po istom osnovu uplati u budžet za 2023. godinu zato što nam je odgovoreno da se na navedeno pitanje može dati odgovor na kraju budžetske godine kada bude poznat finansijski rezultat svih javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo. Kada pročitate ovakav odgovor ne možete a da se ne pitate da li je onaj koji je odgovarao funkcionalno pismen ili ... da se zaustavim ovde!  

 

Nismo saznali kolika je dužina ukupne putne mreže koja zahteva sanaciju ili rekonstrukciju, ali smo saznali da je procenjeno da iznosi 8 posto od parametra koji ne znamo (dužina ukupne putne mreže koja zahteva sanaciju ili rekonstrukciju), pa je valjda to dovoljno da budemo zadovoljni i merimo efekte trošenja budžetskih sredstava "na poverenje!".

 

Nismo saznali koji opšti rizici (energetska situacija, zdravstvena situacija, spoljnopolitičke okolnosti, trendovi u međunarodnoj trgovini i stranim direktnim ulaganjima), a posebno koji fiskalni rizici su razmatrani u cilju procene njihovog mogućeg uticaja na izvršenje budžeta u narednoj godini, ali smo saznali da Gradska uprava Valjeva nema uspostavljen sistem FUK (finansijskog upravljanja i kontrole), iako je pre nekoliko godina izjavljivano da ima, pa tako nisu ni razmatrani rizici niti njihov eventualni uticaj. Ovo saznanje je posebno interesantno u svetlu naloga Državne revizorske institucije (DRI), upućenih nadležnim lokalnim funkcionerima, prilikom prethodne revizije, a koji se odnose na funkcionisanja sistema FUK u gradu Valjevu.

 

Iz svega što smo saznali ili nismo, zaključili smo da je interes lica odgovornih za lokalni budžetski proces da se istina o trošenju budžetskih sredstava skloni, a oni direktniji bi rekli sakrije od građana i zato se trude da programski budžet i sve oko njega bude velika "crna kutija", pa je razumljivo što su od njegovog uvođenja (2015. godina), napravili zanemarljive pomake u njegovoj primeni!

 

Zato imamo nultu odgovornost nadležnih lica, duh najbolje "Resavske škole", odokativni "šac" metod u planiranju budžetskih pozicija, umesto davanja stvarnih učinaka (rezultata) daju se procenjivački, odgovara se na nepostavljena (imaginarna) pitanja, a ne odgovara na postavljena, zapažamo unakrsnu neusaglašenost u davanju podataka između različitih delova sistema i ... 

 

Situacija oko našeg lokalnog budžetskog procesa me podseća na aforizam jednog poljskog aforističara koji glasi: "Nijedna pahuljica u lavini se ne oseća odgovornom". Ova lavina koja se iz "sivonje" nadvila nad Valjevom pada kao sneg (Izveštaj o održanoj javnoj raspravi) i omogućava da svaka zverka pokaže trag.

 

Šta je TAČNO netačno?

 

Kao pristalica javnog dijaloga, sučeljavanja argumenata, i želje da iz takve aktivnosti proizađe koristan rezultat za lokalni budžetski proces, sve one koji žele pristojno da polemišu (od lokalnih funkcionera, rukovodilaca, službenika i, naravno, građana), koji imaju lični integritet i to se ne plaše da pokažu predstavljanjem punim imenom i prezimenom, pozivam da odgovore na samo jedno pitanje: Šta je tačno netačno u zapažanjima i konstatacijama koje su gore iznete! Svakako, ne bi bilo fer da propustim da upozorim dobrodošle polemičare da iza svega što sam napisano stoje dokazi iz zvaničnih gradskih dokumenata ili javno objavljenih podataka!     

 

Aktuelno

Bilbord ispred Gradske uprave (bajata Čvarkijada) (foto: Kolubarske.rs)
Gost-post: Mirjana Đorđević Pre 14 sati 5 minuta

Plakatiranje – izgubljeni u vremenu i prostoru

Dugo, dugo vremena je Valjevo galerija plakata prošlih i davno prošlih događaja. Tako ispred zgrade Gradske uprave Valjeva, na bilbordu stoji 17. Čvarkijada (2023.) sa jedne strane, a sa druge...  · 4 komentara

Skupština grada (foto: Kolubarske.rs)
Izabrani odlukom Skupštine grada Pre 1 dan 14 sati

Upoznajte članove novog Gradskog veća

Na sednici novoformirane Skupštine grada održane u ponedeljak izabrano je devet članova Gradskog veća, od ukupno 11. Ovo su biografije gradonačelnika i njegovog zamenika, kao i biografije čalnova...  · 35 komentara

Fabrika vode na Pećini (foto: Đorđe Đoković)
JKP Vodovod Pre 1 dan 14 sati

Apel za racionalnu potrošnju vode

JKP "Vodovod Valjevo" poziva sve sugrađane da racionalno koriste vodu za piće kako bi se na taj način izbegle restrikcije i obezbedilo uredno vodosnabdevanje svih potrošača. Na distributivnom...  · 4 komentara