Akumulacija Stubo-Rovni (foto: Đorđe Đoković)
Akumulacija Stubo-Rovni (foto: Đorđe Đoković)
26.12.2022, 08:03

Kontradiktorno: Ispuštena "mala količina vode" iz akumulacije, a ta količna je potkopala obaloutvrdu!?

č: | fb:

Kolubarske.rs su pokušale da saznaju šta se dogodilo 10. novembra na brani "Stubo Rovni", kada je za pola časa ispušteno skoro 13.000 kubika vode iz akumulacije. Tog dana je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavljen izveštaj sa mernog mesta stanica Sedlari gde dijagram pokazuje izmeren vodostaj Jablanice od 120-130 centimetara.

 

Da li su tačna nezvanična saznanja, koja je kroz pitanja na konferenciji za novinare pre dva meseca saopštio predsednik GrO Narodne stranke Miloš Milivojević, da je tehnička direktorka JP Kolubara "Stubo-Rovni" Milana Ninković, u želji da "impresionira novog direktora", tražila da se temeljni ili centralni zatvarači podignu 100 posto, što se, po tvrdnji inženjera tog javnog preduzeća, skoro nikad ne radi te da su do sada ventili otvarani maksimalno od 20 do 25 posto? Nezvanično, nakon odvrtanja ventila počelo je da kulja 15.000 litara vode u sekundi, tako da se za tren stvorio poplavni talas, pa je nastao haos i panika. Prema saznanjima Milivojevića, "zahvaljujući prisebnosti tehničkog osoblja na brani nije došlo do katastrofe i uspeli su nekako da te ventile zatvore".

 

Ili je tačno ono što je saopštio Ivan Beljić, v.d. direktora Javnog preduzeća "Kolubara"? On je, pored ostalog, u saopštenju za javnost naveo da je "Javno preduzeće Kolubara, po planu i dinamici izvođenja radova na izgradnji mini hidroelektrane Rovni, 10.11 2022 godine, na zahtev ovlašćenih izvođača radova Hidro-tan doo Beograd, u skladu sa regularnom procedurom otvorilo evakuacioni organ brane Stubo-Rovni radi ispitivanja uticaja kinetičke energije ispuštene vode na stabilnost obala-utvrda u zoni novoprojektovane i izgrađene MHE Rovni. Ispitivanja su rađena u skladu sa pravilima struke, u prisustvu ovlašćenog izvođača radova na MHE i odgovornog lica JP Kolubara. Po završetku ispitivanja regularnom procedurom je zatvoren evakuacioni organ brane".

 

Neverovatno - na osnovu usmenog zahteva otvoreni ventili na brani!?

 

S obzirom na nepreciznost ovog saopštenja, u kome nije navedeno nijedno ime - ni ovlašćenog izvođača radova, ni odgovornog lica, Kolubarske.rs su, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražile od JP "Kolubara" da nam dostavi "zahtev ovlašćenih izvođača radova Hidro-tan doo Beograd za ispitivanja uticaja kinetičke energije ispuštene vode na stabilnost obala-utvrda u zoni novoprojektovane i izgrađene MHE Rovni".

 

Umesto zvaničnog, overenog, potpisanog i zavedenog zahteva ovlašćenih izvođača radova, v.d. direktora Ivan Beljić nam je dostavio službenu belešku, bez potpisa, rukom pisanu na belom papiru. S obzirom na to da se slova i pečat samo naziru, nismo uspeli da pročitamo "službenu belešku" na osnovu koje su podignuti centralni zatvarači na brani "Stubo-Rovni", niti ko je potpisao tu službenu belešku.

Službena beleška

Službena beleška

Beljić u odgovoru Kolubarskim.rs objašnjava da je 8.11.2022. "odgovorni izvođač radova na izgradnji MHE Rovni beogradski Hidro-tan usmenim putem-telefonom, najavio rukovodiocu tehničkog sektora JP Kolubara potrebu da se uradi ispitivanje uticaja snage-kinetičke energije ispuštene vode preko zatvarača, i tada je utvrđen termin ispitivanja za 10.11. 2022. godine". Beljić ne navodi ime, prezime, funkciju, radno mesto..., predstavnika beogradske firme koji je telefonom najavio ispitivanje i "utvrđivao termine", niti navodi ime rukovodioca tehničkog sektora JP "Kolubara".

  

Zapisnika o otvaranju centralnih ventila na brani – nema!?

  

Kolubarske.rs su tražile zapisnik o "ispitivanju uticaja kinetičke energije ispuštene vode na stabilnost obala-utvrda" i ostalim aktivnostima na brani "Stubo Rovni" 10. novembra. Pitali smo na osnovu čega i ko je radio ispitivanje, koliko je otvoren evakuacioni organ brane "Stubo-Rovni", koliko vode je ispušteno iz akumulacije i koliko dugo je bio otvoren?

Izveštaj

Izveštaj

Beljić nam je, umesto traženog zapisnika, dostavio, kako je naveo, "izvod iz zapisnika", međutim na tom dokumentu piše - Izveštaj o ispitivanju kinetičke energije-snage maksimalno ispuštene vode..., u kome se navodi da je ispuštanje vode započeto u 13.35, a završeno u 14.05 časova.

 

"Ispitivanja su počela sa otvaranjem zatvarača na 20 posto u trajanju od pet minuta, zatim na 50 posto u trajanju od 10 minuta i 100 posto u trajanju od 15 minuta. Za to vreme ispušteno je ukupno 12.840 kubika vode... Uočeno je da je pod dejstvom kinetičke energije ispuštene vode došlo do potkopavanja obalo-utvrde na dva mesta i da je neophodno zalivanje kamena betonom na tim deonicama", piše u Izveštaju o ispitivanju kinetičke energije-snage maksimalno ispuštene vode...

 

Na kraju ili na drugoj strani izveštaja, koja se po slovima razlikuje od prve strane, piše: "Investitor ostaje u obavezi da izvede radove kojima će ukloniti nedostatke. Ovaj izveštaj je sastavni deo dokumentacije u sklopu zapisnika o vraćanju objekata, terena i saobraćajnica u prvobitno i projektovano stanje (u zoni gde su izvođeni radovi na MHE Rovni)".

 

Osnovano sumnjamo da se ovaj deo odnosi na neki drugi izveštaj, a ne na izveštaj o ispitivanju kinetičke energije-snage maksimalno ispuštene vode..., i sumnjamo da je iskorišćen zbog pečata i potpisa koji su, inače, "prekriveni".

Druga strana izveštaja

Druga strana izveštaja

Beljić objašnjava da su "imena u Izveštaju prekrivena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti". Ovo objašnjenje otvorilo je novo pitanje: zbog čega v.d. direktora javnog preduzeća "prekriva imena" lica koja sarađuju sa javnim preduzećem? Njihova imena, prezimena, radno mesto, funkcija, njihovi poslovi, a koji su vezani za javno preduzeće, moraju biti dostupni javnosti, a ne da budu "prekrivena!".

 

Ne postoji dokument u formi "nalog"?!

 

Kolubarske.rs su tražile da nam se dostavi nalog da se otvori evakuacioni organ brane "Stubo-Rovni", preciznije: ko je dao nalog, po kojoj proceduri i na osnovu čega?

 

"Dokument u formi nalog koji ste naveli u Vašem zahtevu ne postoji", piše u odgovoru v.d. direktor Ivan Beljić i objašnjava da je "otvaranje i zatvaranje rađeno u skladu sa redovnom procedurom opisanoj u Glavnom projektu". Beljić napominje da "našem zahtevu za dostavu dokumentacije, koja se odnosi na proceduru, ne može udovoljiti jer, u skladu sa čl. 67, stav 2. Zakona o odbrani, brana i akumulacija Stubo-Rovni predstavlja objekat od posebnog značaja za odbranu Srbije".

 

Zanimljivo je to da Beljić ne može Kolubarskim.rs "udovoljiti" i dostaviti dokument iz koga se vidi procedura - ko je zahtevao, ko je dozvolio i ko je naložio da se otvore ventili na brani "Stubo-Rovni", ali je na osnovu telefonskog zahteva nekoga iz jedne privatne beogradske firme dozvolio otvaranje ventila na brani i ispuštanje 12.840 kubika vode iz akumulacije.

 

Dokument u formi "dnevnika" JP Kolubara ne vodi!

 

Kolubarske.rs su tražile kopiju dnevnika JP "Kolubara" od 10.11.2022. godine. U odgovoru, v.d. direktora Ivan Beljić navodi da se "dokument u formi dnevnika kod JP Kolubara ne vodi" i dodaje da postoji dnevnik smene. Tako da nam je dostavio "kopiju dela izvoda iz dnevnika smene dežurnih tehničara za dan 10.11. 2022. u prvoj smeni".

Dnevnik smene

Dnevnik smene

Nastavak odgovora Ivana Beljića nas je ostavio bez teksta. "Dnevnik smene je sačinjen od strane dva dežurna tehničara čija smo imena i potpise zaštitili u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti". Prosto neverovatno, da Beljić štiti imena tehničara koji su zaposleni u javnom preduzeću!? 

 

Izostalo obaveštenje MUP-u jer nije ispuštena "velika količina vode"

 

Kolubarske.rs su tražile da nam se dostavi obaveštenje koje je JP "Kolubara" dostavilo Ministarstvu unutrašnjih poslova o tome da će velika količina vode biti ispuštena iz akumulacije 10.11.2022. godine.

 

"U odnosu na pitanje velika količina vode i potrebe obaveštavanja nadležnih organa i javnosti, ukazujemo na činjenicu da planirano ispuštanje to nije zahtevalo", navodi u odgovoru v.d. direktora JP "Kolubara" Ivan Beljić i dodaje da je "ispuštena količina vode u toku ispitivanja pet puta manja od protoka na koji je korito Jablanice profilisano". Napominje da je nivo Kolubare tog dana povećan od 4 do 22 cm, a redovna odbrana od poplave na Kolubari u Valjevu je 150 cm.

 

Beljić odbio da dostavi delovodnu knjigu jer je "obimna"

 

Kolubarske.rs su tražile kopiju delovodne knjige JP "Kolubara" od 10.11 2022. godine, jer bi u delovodnoj knjizi trebalo da bude zaveden bar jedan dokument u vezi događaja na brani "Stubo-Rovni" od 10. novembra.

 

"Imajući u vidu da se radi o obimnoj dokumentaciji jer se delovodnik JP Kolubara vodi godinama unazad i da bi kopiranje takve knjige sprečilo zaposlene u obavljnaju redovnih dužnosti, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu", napisao je v.d. direktora Ivan Beljić.

 

Međutim, Beljić je namerno ili slučajno ignorisao član 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, po kome je trebao da u roku od sedam dana, od dana prijema urednog zahteva, obavesti Kolubarske.rs da je "delovodnik obimna dokumentacija" i da nam ponudi da ostvarimo uvid u traženi dokument u službenim prostorijama javnog preduzeća.

 

S obzirom na to da v.d. direktora JP "Kolubara" Ivan Beljić nije postupio u celosti po našem zahtevu i da je "zaštitio imena lica" koja su zaposlena ili sarađuju sa javnim preduzećem, uputili smo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

 

Misterija

 

Misterija otvaranja ventila na brani "Stubo-Rovni" još uvek nije rešena. Prema dostupnim informacijama nijedna institucija, ni policija, ni tužilaštvo nisu se oglasili o tome šta se zapravo desilo na brani "Stubo-Rovni" 10. novembra, tako da još uvek nismo sigurni da li se neko "igrao ventilima" ili je zaista reč o tehničkoj probi.

 

Ako postoji projekat za izgradnju MHE jasno je da on mora imati proračune snage udarne sile na utvrdu brane, i utvrda brane mora biti projektovana da izdrži tu pa i, sigurnosti radi, nešto veću snagu. Neverovatno je da se u 21. veku prvo nešto izgradi, a onda se proba da li to može izdržati!?

 

 

Aktuelno

Borba vitezova (foto: Nemanja Jovanović)
Nova manifestacija Kulturnog centra Pre 2 sati

Prvi ubski "Viteški dan"

U subotu od 11 do 19 časova na Opštinskom brdu Šepkovac biće održan prvi "Viteški dan". Reč je o manifestaciji koja će posetiocima dočarati duh, tradiciju i kulturu srednjovekovne Srbije,

Smeće u Ljubostinji (foto: iRevolucija)
"Čisto iz ljubavi – River CleanUp Collective" Pre 2 sati

Očistimo Ljubostinju

U subotu, 23. septembra sa početkom u 10 časova iRevolucija u saradnji sa Lidl Srbija održaće akciju čišćenja reke Ljubostinje. iRevolucija učestvuje u projektu kompanije Lidl "Čisto iz ljubavi –...  · 1 komentar

Plakat (foto: )
Druga predstava Pre 22 sati 37 minuta

"San letnje noći" na "Abro festu"

U nastavku Abro festa, u petak, 22. septembra na programu je predstava "San letnje noći" Viljema Šekspira u izvodjenju apsolvenata Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, klasa profesora Marije...