Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
30.01.2023, 08:01

(Ne)kontrolisano trošenje tekuće budžetske rezerve

č: | fb:

Iz tekuće budžetske rezerve u 2021. godini potrošeno je blizu 118 miliona dinara, dok je u prvih devet meseci 2022. godine potrošeno 122,3 miliona dinara, navedeno je u Odluci o završnom računu budžeta Valjeva za 2021. godinu i u Izveštaju o izvršenju budžeta za prvih devet meseci prošle godine.

 

Gradska vlast trošenje tekuće budžetske rezerve ne obrazlaže na sednicama lokalng prlamenta, građanima ne pruža više informacija o tome ko je, na osnovu čega, kao i zašto je baš za te namene, navedene u Izveštaju, potrošen novac.

 

Nema skupštinske rasprave o trošenju tekuće budžetske rezerve, a nekoliko zahteva opozicionog odbornika Lokalnog fronta Valjevo da se o tome podnese izveštaj i otvori rasprava ignorisala je skupštinska većina i predsednica Skupštine grada.

 

Planirano oko tri miliona, potrošeno blizu 118 miliona dinara

 

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, tekuća budžetska rezerva iznosi najviše četiri posto ukupnih prihoda od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

 

Odlukom o drugom rebalansu budžeta Valjeva za 2021. godinu tekuća budžetska rezerva je planirana u iznosu 3.070.000 dinara, a potrošeno je blizu 118 miliona dinara, što je neverovatnih 38 puta više. Uporište u tome, ili opravdanje, gradska vlast je našla u Zakonu o budžetskom sistemu

 

"U toku 2021. godine u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu sa apropirijacija, koje nije bilo moguće iskoristiti, u tekuću budžetsku rezervu je preneto ukupno 107.000.361,37 dinara", navedeno je u Izveštaju o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve.

 

Nejasno je kako je gradska vlast na početku godine znala da "aproprijacije nije bilo moguće iskoristiti" s obzirom na to da su, recimo, prve isplate iz tekuće budžetske rezerve bile u januaru i februaru 2021. godine.

 

Važno je naglasiti i to da u članu 61. Zakona o budžetskom sistemu jasno piše da se novac aproprijacijom može prebaciti u tekuću budžetsku rezervu: ukoliko je povećan obim posla ili je povećan nivo ovlašćenja budžetskog korisnika; u slučaju osnivanja novog korisnika budžetskih sredstava; ako korisnik budžetskih sredstava prestane da postoji neiskorišćena sredstva se prenose u tekuću budžetsku rezervu i ako se u toku godine od jednog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više korisnika. Međutim novac je prebacivan korisncima budžeta, a da ništa od navedenog iz člana 61. nije bilo u pitanju prilikom većine isplata iz tekuće budžetske rezerve.

 

Zato smo gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića zamolili da nam navede, za svaku pojedinačno od 102 namene, na osnovu kog stava (stavova) člana 61. Zakona o budžetskom sistemu je 2021. godine isplaćeno blizu 118 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve. "Obaveštavam vas da ste sve odgovore koje prati obimna dokumentacija dobili iz Gradske uprave Valjevo", napisao je gradonačelnik.

 

Tačno je da smo dobili "obimnu dokumentaciju iz Gradske uprave", ali nismo dobili odgovor na pitanje koje smo postavili gradonačelniku Lazaru Gojkoviću.

Lazar Gojković

Lazar Gojković (Foto: Đorđe Đoković)

 

Da pojasnimo. Kolubarske.rs su, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražile dokumenta u vezi sa isplatama iz tekuće budžetske rezerve u 2021. godini; pravnosnažene i izvršne presude, rešenja o izvršenju, račune za izvršene usluge i radove. Na naš zahtev Gradska uprava nije odgovorila u zakonskom roku, nego nam je tek nakon dopisa koji smo uputili gradonačelniku Lazaru Gojkoviću i nakon njegove intervencije dostavljena tražena dokumentacija. 

 

Rešenje o isplati tekuće budžetske rezerve potpisuje gradonačelnik, a aproprijacije tehnički odradi Odeljenje za finansije

 

Odlukom o budžetu, koju su usvojili odbornici Skupštine grada, opredeljen je iznos, međutim gradonačelnik je smatrao da to nije dovoljno otuda je obezbeđeno još para preko tekuće budžetske rezerve za: doček Srpske nove godine, Tešnjarske večeri, Džez fest, "Čvarkijadu", za finansiranje godišnjih programa sportskih klubova i udruženja, turističkih i privrednih manifestacija, rekonstrukciju Ulice Vuka Karadžića, za komunalnu izgradnju u Privrednoj zoni, za investicioni program UFK Valis...

Radoica Rstić

Radoica Rstić (Foto: Đorđe Đoković)

Radoica Rstić, šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada smatra da su sve isplate iz tekuće budžetske rezerve bile u skladu sa zakonom, veruje u profesionalizam i znanje zaposlenih u Odeljenju za finansije. Naglašava da je Zakon o budžetskom sistemu dozvolio gradonačelniku Lazaru Gojkoviću da troši budžetsku rezervu i on to koristi.  

 

"Tekuća budžetska rezerva služi da gradonačelnik, bez skupštinske odluke, može da interveniše za neke nepredviđene poslove i aktivnosti, da ne mora svaki put da saziva sednicu Skupštine grada. Odeljenje za finansije je nadležno da prati da li je trošenje u skladu sa zakonom. Ja imam informaciju da se tekuća budžetska rezerva planira i troši u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, te da su za to odgovorne nadležne službe, a Skupština kao kontrolni organ, odnosno odbornici, mogu tražiti odgovore prilikom usvajnaja završnog računa i tada mogu da postave pitanja o tome kako se troši tekuća budžetska rezerva", kaže Rstić.  

 

Pitali smo ga da li pribegavanje aproprijacijama znači da je gradska vlast mnoge stavke u budžetu loše isplanirala? Odgovara da se budžetom ne može baš sve precizno planirati, zato je Zakon o budžetskom sistemu dozvolio da se aproprijacijom može intervenisati. 

 

Podsetili smo ga u kojim se sve slučajevima, prema Zakonu o budžetskom sistemu, rade aproprijacije, a da se na isplate iz tekuće budžetske rezerve to ne odnosi. Naveli smo i neke manifestacije i programe za koje su izdvojeni milioni, a pritom nije navedeno zbog čega i šta tačno se finansira tim dodatnim sredstvima.

 

Na pitanje koji tačno stav člana 61. Zakona o budžetskom sistemu se odnosi na isplate iz tekuće budžetske rezerve, šef odborničke grupe SNS u Skupštini Valjeva kaže da je to pitanje za rukovodioca Odeljenja za finansije.

 

Rstić nije odgovorio na pitanje da li je njemu poznato za koje sudske presude, kazne, penale, rešenja o izvršenju..., je 2021. godine iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno oko 15,8 miliona dinara, ali je najavio da će "u ovoj godini obratiti malo više pažnju na aproprijacije i na to kako se troši tekuća budžetska rezerva".

 

Valjevska vlast na "ivici zakonitosti"

 

Đorđe Pavlović, šef odborničke grupe SPS-JS u Skupštini grada kaže da valjevsko rukovodstvo zakon preširoko i slobodno tumači, a pritom je bez plana i ideje.

 

"Ako se pažljivo čitaju članovi 61. i 69. Zakona o budžetskom sistemu jasno je da svrhe za koje se iz godine u godinu tekuća budžetska rezerva koristi nisu one na koje je zakonodavac mislio i da se preširoko i slobodno tumače. To je jasno iz stava 1. i 2. člana 69. Zakona, a postaje još jasnije ciljnim, ali i sistemskim, tumačenjem člana 61. stavovi 1. do 5. Zakonodavac polazi od pretpostavke da nije moguće apsolutno svaku situaciju, a samim tim i svrhu kojoj će finansiranje biti potrebno, unapred predvideti, toliki genije i toliko vidivit niko nije. Ali u Valjevu nije to u pitanju, već totalna nedoraslost i nezrelost vlasti koja nema ideje, nema plan, nema rezervni plan, nema kadrove i, na kraju poslednje ali ne i manje važno, valjevska vlast je dobrano klijentelistička što je stalno gura da deluje na 'ivici zakonitosti'", navodi Pavlović.

Đorđe Pavlović

Đorđe Pavlović (Foto: Đorđe Đoković)

 

Već je postala praksa da se preko tekuće budžetske rezerve svake godine troši skoro milion evra novca građana Valjeva, a u najvećem broju slučajeva bez obrazloženja i bez kontrole. Zbog čega odbornička grupa SPS-JS nikada nije zatražila detaljniji izveštaj o trošenju tekuće budžetske rezerve, da se tačno navede namena, ko je odlučio i na osnovu čega...?

 

"Tačno je da se naša odbornička grupa nije bavila trošenjem tekuće budžetske rezerve, mada nema ništa važnije od trošenja novca građana. Međutim, nas prestižu teme, a pored toga, kao što i sami vidite kao skupštinski izveštač, nama se na sednicama Skupštine oduzima reč, skraćuje vreme diskusija... Predsednica Skupštine Snežana Rakić drsko odbornicima oduzima reč, replike tumači kako se njoj sviđa, pogrešno tumači Poslovik, a povreda Poslovnika može se reklamirati sve vreme trajanja sednice, ali ona to ne dozvoljava uz objašnjenje - zaključena je rasprava i nema više javljanja! Tako da mi jedva uspevamo da diskutujemo o budžetu, a kamoli o tekućoj budžetskoj rezervi. Ograničeni smo načinom vođenja sednice, tako da opozicioni odbornici vode borbu za reč", kaže Đorđe Pavlović.

 

I kada se traži rasprava Skupština ćuti

 

Jedini odbornik u Skupštini grada koji je tražio raspravu o tome kako se troši novac iz tekuće budžetske rezerve je Željko Trifunović, iz opozicionog Lokalnog fronta, ali je njegov pokušaj ostao bez odgovora.

 

Trifunović kaže da je na nekoliko sednica Skupštine grada zatražio odgovor na pitanje o trošenju novca iz tekuće budžetske rezerve, ali ga je svaki put predsednica Skupštine Snežana Rakić prekinula rečenicom: "tekuća budžetska rezerva nije na dnevnom redu"

 

Zbog toga je u maju prošle godine, pozivajući se na Poslovnik Skupštine grada i Statut grada Valjeva, zatražio od predsednice valjevskog parlamenta da u dnevni red prve naredne sednice uvrsti Izveštaj gradonačelnika o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve u periodu od 1.juna 2021. do 30. maja 2022, sa "posebnim osvrtom na sredstva isplaćena za novčane kazne i penale po rešenju sudova i naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa".

 

"U svom zahtevu sam naveo da smatram da je jedan ovakav izveštaj potreban radi rasvetljavanja događaja koji su doveli do toga da samo u jednom broju gradskog Službenog glasnika budu objavljena rešenja za isplate ukupno 12 miliona dinara, ili više od 100 hiljada evra, iz tekuće budžetske rezerve po sudskim presudama i za usluge advokata u vezi sa ovim presudama, ali nije poznato o kakvim presudama je reč. Smatram da bi izveštaj gradonačelnika morao razjasniti da li je u nekom od ovakvih slučajeva šteta nastala činjenjem ili nečinjenjem službenika Gradske uprave, a sasvim je očigledna šteta pričinjena budžetu grada", kaže Željko Trifunović.

Željko Trifunović

Željko Trifunović (Foto: Đorđe Đoković)

 

On dodaje da se njegov zahtev za dopunu dnevnog reda nije našao na sednici 26. juna, 2022, a ono što je usledilo je, prema rečima Trifunovića, zaista nečuveno.

 

"Na toj sednici sam rekao da je prekršen Poslovnik Skupštine jer moj predlog nije uvršten u dnevni red, a pritom me predsednica Snežana Rakić nije pisanim putem obavestila o odbijanju mog predloga u roku od sedam dana od dana prijema predloga, kako propisuje Poslovnik. Na moje veliko iznenađenje predsednica je izjavila da sam obaveštenje dobio u propisanom roku. Ja sam zatražio da mi se u toku sednice da na uvid dokaz da mi je takvo obaveštenje uručeno, međutim ni tada, ali ni nakon sednice nisam dobio taj dokaz ni od nje, niti od bilo kog drugog organa Grada. O ovome sam početkom jula prošle godine obavestio, dopisom, sekretara Skupštine grada Mladena Simovića i zatražio da mi se dostavi kopija dostavnice koja bi dokazala da sam dobio u roku od sedam dana obaveštenje od predsednice Supštine grada Snežane Rakić. Dokaz do danas nisam dobio, a ni moj zahtev da nam gradonačelnik podnese detaljan izveštaj o trošenju tekuće budžetske rezerve nije se našao na dnevnom redu sednice Skupštine grada", rekao je Željko Trifunović.

 

Dodaje da upravo tako funkcioniše valjevska Skupština. Ignorišu se zahtevi, predlozi i pitanja odbornika opozicije, vlast radi i govori šta hoće bez ikakvih posledica, skupštinska većina ćuti, otuda ne čudi i način kako se i za koje namene troši tekuća budžetska rezerva.

 

A kako se i za koje namene troši?

 

Recimo da je u 2021. godini i za devet meseci 2022. godine preko 25 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve potrošeno za izmirenje obaveza po sudskim presudama, za kazne i penale, naknade troškova sudskog postupka, za obaveze po osnovu rešenje o izvršenju... U Izveštaju o korišćenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve nije navedeno o kojim sudskim presudama i rešenjima je reč.  

 

Navešćemo samo neke isplate iz tekuće budžetske rezerve: potrošeno je četiri miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ulica i kolektora za postrojenje za prečišćavanje optadnih voda na Divčibarama, 3.120.000 dinara za predfinansiranje projekta "Prilagođavanje javne svojine potrebama društveno-ekonomskog razvoja".

 

Za organizaciju Tešnjarskih večeri potrošeno je još tri miliona, isplaćeno iz tekuće budžetske rezerve, pored pet miliona dinara koliko je za tu letnju manifestaciju opredeljeno u budžetu za 2021. godinu.

 

Čišćenje kanala u Industrijskoj zoni koštalo je 2.580.000 dinara i taj novac je obezbeđen iz tekuće budžetske rezerve.

 

Iz tekuće budžetske rezerve je potrošeno 11.000.000 dinara za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića i isplatu obaveza Gradske uprave po osnovu Rešenja o izvršenju javnog izvršitelja....

 

Kolubarske.rs će o ovim i drugim isplatama, kao i o plaćanju po sudskim presudama, pisati narednih dana, nakon što pregledamo i uradimo analizu dokumentacije do koje smo došli pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

******

"This article is produced within the project Back to Basics - Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Kolubarske d.o.o. and may in no way be taken to reflect the views of the European Union".

 
"Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak - Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo su odgovorne Kolubarske d.o.o i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije". 

Aktuelno